รถสไลด์ ต่างจังหวัด2

ำไำไดด่หกด่หกสาด่หสด่หสาก่ดสห่กดาสห่ดสห่ดสห่ดสห่ดสหาก่ดหสาก่ดสหาก่ดสาหก่ดสาห่ดสหา่ดสส

่เ่้เ่้เ่้เ่้เ่้เ่เ่เ่เัดัีกะกะ้กะก่ะกัี